خازن های فشار متوسط

  • قابل ارائه در سطوح مختلف ولتاژی
  • کاربرد در جبران سازی مستقل موتورهای فشار متوسط
  • در دو نوع فیوز داخلی و خارجی
  • قابل استفاده در شبکه های توزیع (نصب در بیرون)
  • مطابق با استاندارد IEC 60871