سکسیونرهای افقی (HCB)

  • جریان از ۱۲۵۰ تا ۳۱۵۰ آمپر
  • ولتاژ از ۳۶ تا ۴۲۰ کیلوولت
  • گواهی تایپ تست برای رنجهای مختلف جریان در ولتاژ ۶۳ کیلوولت
  • تحمل جریان اتصال کوتاه تا ۵۰ کیلو آمپر در یک ثانیه
  • سیستم کنتاکت مطمئن و پایدار در طول زمان
  • مطابق با استاندارد IEC62271-102