فیوز اکسپالژن

  • برای حفاظت خارجی خازنهای فشار متوسط
  • قابل استفاده تا سطح ولتاژی ۲۴ کیلوولت
  • قابل ارائه در رنج های مختلف جریانی
  • قابل ارائه برای نصب بصورت افقی و عمودی